Fundatsen

Fundatsen for Børnenes Jord i Vrå

1: BØRNENES JORD er en selvejende institution, som træder i virksomhed den 15. maj 1968.

Institutionens hjemsted er Vrå Stationsby. Vendsyssel.
Institutionen er selvejende, ene berettiget og ene forpligtet.

2: Institutionens formål er at etablere og stedse opretholde en parcel i Vrå, hvor børn i en af bestyrelsen til enhver tid fastsat aldersklasse kan få lejlighed til at lege og få udløsning for en fornuftig virketrang.

3a: Institutionen overtager samtidig med oprettelsen den ubebyggede parcel matr. nr. 1-if, Nr. Vrå, Vrå sogn, jfr. det herom udfærdigede skøde.

3b: Parcellen overtages gældfri.

3c: Tillige er der stedse brugsret over den væsentligste del af matr. nr. 1-pt, 1-pu og 1-pv, Nr. Vrå, Vrå sogn i henhold til deklaration udstedt af Løkken - Vrå kommune.

4: Kapital der tilfalder institutionen, skal anbringes i bank eller sparekasse til højeste rente for indlån, eller i bedre forrentede obligationer.

4a: Til arven efter Anne og Jørgen Jensen, der bestod af obligationer til pålydende kr. 25.000, er dog bl.a. knyttet fø1gende betingelser.
1: Udtrukne obligationer skal erstattes med nye obligationer.
2: Udbyttet af obligationerne må ikke bruges i den daglige drift (løbende drift), men til nyerhvervelse, udvidelse, udsmykning eller lignende.

5: Den øverste besluttende myndighed vedrørende institutionen tilkommer forældrene til den kreds af børn ‑ drenge og piger ‑ som ifølge generalforsamlingens bestemmelser har adgang til at færdes på institutionens faste ejendom.

6: Den omtalte forældrekreds indkaldes på Bestyrelsens foranledning til ordinær generalforsamling hvert ar i april måned. Indkaldelsen til mødet sker ved bekendtgørelse i et lokalt blad med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Dagsorden skal omfatte:

a: Valg af dirigent
b: Bestyrelsesformanden aflægger beretning
c: Aflæggelse af regnskab
d: Behandling af indkomne forslag
e: Valg til bestyrelsen
f: Valg af suppleanter
g: Eventuelt

Eventuelle forslag fra forældrene til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Hvert medlem af forældrekredsen har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Den indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.
I den nedennævnte Bestyrelsesprotokol skal optegnes en kort beretning om generalforsamlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten.

7: Bestyrelsen, der har den administrative, økonomiske og pædagogiske ledelse af institutionen, består af 7 medlemmer. Disse vælges af forældrekredsen på den ordinære generalforsamling, således at der hvert andet år afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Ved hver generalforsamling vælges to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis et eller 2 af de 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, som skal suppleres, afgår i valgperioden.
Lige år vælges 3 medlemmer.
Ulige år vælges 4 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan vælge sekretær og kasserer uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som bestyrelsen beslutter det, dog mindst 2 gange årlig.

Indkaldelserne til møderne sker med 8 dages varsel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af bestyrelsen ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I en af bestyrelsesprotokollen optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

8: Institutionen tegnes af bestyrelsen.

9: Den institutionen tilhørende parcel matr. nr. 1-if, Nr. Vrå, Vrå sogn kan ikke pantsættes, og den kan kun afhændes ved tvangsauktion eller ved institutionens opløsning.

10: Regnskabsåret er 1/3 – 28/2
Regnskabet skal aflægges på generalforsamlingen. Det underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabet skal revideres af Kommunaldirektøren i Løkken - Vrå kommune.

11: Det påhviler bestyrelsen at træffe bestemmelse om, hvorledes den omtalte parcel til enhver til skal være indrettet.

12: .Ændringer i nærværende fundats kan kun ske ved beslutning af forældrekredsen på en ordinær generalforsamling. Det er dog en betingelse, at mindst 30 medlemmer af forældrekredsen deltager i afstemningen, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være afgivet for ændringsforslaget.
Bestemmelsen under punkt 9 kan ikke ændres.

13: Skulle den selvejende institution BØRNENES JORD mod forventning blive opløst, skal institutionens midler overgå til en fond, som har til formal at støtte børne- og ungdomsarbejdet i Vrå.

Godkendt den 24. april 2007.
Børnenes Jords Bestyrelse.

Kai Hyldgaard Olsen Bodil Dising Christensen Louise Djernes
Henrik Nygaard Frede Andersen  
 

Sponsoreret af: Stefan Thilemann